PFI Flowteknik A/S T.: +45 44 600 300 CVR nr.: DK30575547
Baldersbuen 49 F.: +45 44 600 301 Bank.: Jyske Bank

2640 Hedehusene E.:
pfi@pfiflowteknik.dk

Konto.: 5065 3033030

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser ("Leveringsbetingelserne") gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser ("Produkter") fra PFI Flowteknik A/S ("PFI") til enhver kunde ("Køber"). Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for PFI og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt. PFI er ikke bun­det af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmin­dre sådanne vilkår eksplicit er accepteret.1. Ordreindgåelse

Aftaleindgåelse sker først, når PFI afsender skriftlig, her­under elektronisk, accept af Købers ordre eller PFI har afsendt de af ordren omfattede Produkter.2. Levering og risikoens overgang

Produkterne leveres Ex Works Hedehusene. Alle omkostninger i forbindelse med transporten afholdes af Køber og transporten sker på Købers risiko. Ved manglende oplysning fra Køber om transportform kan PFI afsende Produkterne til Køber på en af PFI valgt transportmåde.3. Forsinkelse

Såfremt PFI ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er Køber berettiget til at hæve købet og kræve eventuelt forudbetaling returneret. Herudover er PFI ikke ansvarlig over for Køber.4. Priser

Priser for Produkter er eksklusiv moms og/eller andre afgifter.5. Emballage

Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives Kø­ber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med PFI anvisninger.6. Betalingsvilkår

Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Fra forfaldstid debiteres mora­rente på 2 % per løbende måned.7. Produktinformation

Enhver produktinformation - uanset om den hidrører fra PFI eller en af PFI forretningsforbindelser - herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, PFI udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, at de er skriftligt accepteret af PFI.8. Ændringer

PFI forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produk­ter samt at levere Produkter i nyere eller alternativ version, såfremt disse ikke afviger væsentligt fra aftalte tekniske specifikatio­ner, form eller funktion.9. Mangler

PFI forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Produkter, som var mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Køber re­klamerer inden 12 måneder fra Produktets levering, dog senest 8 dage efter manglen har vist sig eller Køber burde have konstateret den pågældende mangel. For dele, som er udskiftet eller repareret påtager PFI sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af 12 måneder fra den oprindelige levering. Såfremt Køber ikke skriftligt underretter PFI om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, fortaber Køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. PFI ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de forudsatte og/eller sædvanlige arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til Køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse og/eller reparation, urigtig montering og ændringer foretaget uden PFI skriftlige samtykke. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og ælde. Ved mangels indsigelser skal Køber efter forudgående aftale med PFI sende Produktet til PFI vedlagt en følge­seddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Kø­ber. Produktet skal returneres uden påmonterede dele. Viser PFI undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, returneres Produktet for Købers regning og risiko. Såfremt Produktet er mangelfuldt, sender PFI for PFI regning og risiko det reparerede Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde Produkt. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod PFI som følge af man­gelfulde Produkter.10. Produktansvar

Køberen skal holde PFI skadesløs i den udstrækning, PFI pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som PFI efter dette punkt ikke er ansvarlig for overfor Køberen. PFI er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af Køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.De nævnte begrænsninger i PFI ansvar gælder ikke, hvis PFI har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.11. Følgeskader/Indirekte tab

PFI er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indi­rekte tab, herunder men ikke begræn­set til driftstab produktionsafbrydelse, tabt fortjeneste, tab af goodwill eller tab af data.12. Reklamationer

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstat­ning skal fremsættes skriftligt til PFI uden ugrundet ophold.Forud for enhver returnering af varer til PFI Flowteknik A/S skal Køber kontakte PFI for udlevering af returneringsnummer. Returnering uden angivelse af returneringsnummer afvises og varerne tilbagesendes for Købers regning og risiko.13. Force majeure

PFI er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Pro­dukter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsin­ket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for PFI rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transport­midler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsy­ning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve ska­deserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod PFI Flowteknik A/S.14. Tvister

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købs­aftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelig­hed (gælder dog ikke Købers manglende betaling af PFI Flowteknik' fakturaer), skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.


PFI Flowteknik A/S, juni 2007